navigateleft
Terug naar home

Algemene voorwaarden
& Privacybeleid

Algemene voorwaarden

Wij besteden veel zorg en aandacht aan de samenstelling van onze website. Toch kan het voorkomen dat de informatie op onze website niet juist of onvolledig is. Bovendien vullen wij de informatie regelmatig aan. Deze wijzigingen kunnen we ten alle tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving aanbrengen. Het kan dus zijn dat de informatie die u op een bepaald moment op onze site vond, niet meer exact dezelfde informatie is als nu op deze site staat.

U mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in onze website opgeslagen informatie openbaar maken. Verveelvoudigen mag wel, mits u daarvoor onze voorafgaande schriftelijke toestemming heeft. Wij kunnen er overigens niet voor instaan dat de informatie op onze website geschikt is voor het doel waarvoor u de informatie raadpleegt. Alle informatie, producten en diensten bieden we aan in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden. Dit doen we zonder enige(impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins; kortom: aan de inhoud van de website kunnen dus geen rechten worden ontleend.

Wij zijn niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voort vloeituit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van onze website. Dit geldt ook voor schade die voortvloeit uit de tijdelijke onmogelijkheid om onze website te kunnen raadplegen.

Privacybeleid

Dit is de privacy verklaring van Koninklijke BAM Groep nv en haar werkmaatschappijen (hierna: BAM of wij). In deze verklaring beschrijven wij hoe BAM omgaat met de persoonsgegevens van onze klanten, leveranciers en partners. Deze privacy verklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. De meest recente versie wordt gepubliceerd op onze website.

Contactgegevens

Koninklijke BAM Groep nv
Runnenburg 93981 AZ Bunnik
030 659 8988
https://www.bam.com

Onze Privacy Officers zijn te bereiken via privacy@bam.com.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon. BAM verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Doelen en grondslagen

BAM verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het verzenden van onze nieuwsbrief en andere publicaties
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken en om informatie te plaatsen op of informatie uit te wisselen op een website of in een app
 • U te informeren over (wijzigingen van) onze diensten en producten
 • U te beoordelen en accepteren als klant, leverancier of partner of andere derde partij in het kader van het sluiten van een overeenkomst met u
 • Het sluiten en uitvoeren van overeenkomsten
 • Het sluiten van overeenkomsten met leveranciers, business partner of andere derde partijen in verband met de uitvoering van een overeenkomst met u
 • De ontwikkeling en verbetering van onze dienstverlening
 • Voor (markt) onderzoek, trendanalyses, klantprofielen en statistische enquêtes, waarbij gegevens geanonimiseerd worden of niet meer herleid kunnen worden tot een identificeerbare natuurlijke persoon
 • Het uitvoeren van bedrijfsprocessen, (intern) management en (Management) rapporten
 • Om de veiligheid, beveiliging, gezondheid en integriteit te bevorderen
 • Om uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • Om uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.
 • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

De grondslagen voor de verwerking van uw persoonsgegevens zijn, afhankelijk van het geval, de noodzaak van die verwerking voor het sluiten en uitvoeren van onze overeenkomst met u, voor het voldoen aan een wettelijke verplichting, om de vitale belangen van u of een andere natuurlijke persoon te beschermen of voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van BAM of onze partners, tenzij uw belangen, grondrechten of fundamentele vrijheden zwaarder wegen.

Geautomatiseerde besluitvorming

BAM kan gebruik maken van geautomatiseerde instrumenten om beslissingen te nemen over personen. Beslissingen met een negatieve uitkomst voor u zullen wij echter niet uitsluitend baseren op de resultaten van een dergelijk geautomatiseerd instrument. Deze uitzondering is niet van toepassing indien:

 • Het gebruik van geautomatiseerde instrumenten noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak die moet worden verricht om aan wetgeving te voldoen of die door de wet wordt voorgeschreven; of
 • De beslissing door BAM is genomen teneinde een overeenkomst met u aan te gaan, te beheren of uit te voeren; of
 • U uitdrukkelijke toestemming heeft verleend.

Deze uitzonderingen zijn niet van toepassing op het verwerken van gevoelige persoonsgegevens.

In de gevallen waarnaar in punten (ii) en (iii) wordt verwezen, zal BAM passende maatregelen nemen om uw legitieme belangen te waarborgen, bijvoorbeeld door u de mogelijkheid te bieden uw mening te geven.

Bewaartermijnen

BAM bewaart uw persoonsgegevens alleen zo lang als nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, om de gerechtvaardigde belangen van BAM te behartigen en zo lang als wij daartoe wettelijk verplicht zijn.
Als wij uw persoonsgegevens verwerken om een vraag van u te beantwoorden, zullen wij die gegevens vier weken bewaren, zodat we mogelijke vervolgvragen kunnen beantwoorden of een eventuele klacht kunnen behandelen.

Delen van persoonsgegevens met derden

BAM deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Dit kan gaan om banken, verzekeraars, ICT dienstverleners, accountants, adviseurs en onderaannemers. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. BAM blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt BAM uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw uitdrukkelijke toestemming.

Cookies en vergelijkbare technieken

BAM gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. BAM gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.
Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/. Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale mediabedrijven.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door BAM en heeft u het recht op overdraagbaarheid van uw gegevens. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of naar een door u genoemde organisatie te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdracht van uw persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van uw toestemming tot of bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@bam.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, kunnen wij u vragen om een identiteitsbewijs. We reageren zo snel mogelijk op uw verzoek, maar in elk geval binnen vier weken.

Verwijdering van uw persoonsgegevens is alleen mogelijk als die gegevens niet langer relevant zijn.

Klachtenprocedures

Als u een klacht heeft over de naleving van deze privacy verklaring of over een schending van uw rechten op grond van de wet, kunt u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.

Daarnaast heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Beveiliging

BAM neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende technische, fysieke en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Dit gebeurt o.a. door middel van het IT beveiligingsbeleid, door training van medewerkers en door gebruik te maken van beveiligde opslag en verbindingen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of als u aanwijzingen heeft van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via privacy@bam.com.

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan weer naar deze website teruggestuurd worden, wanneer u de website opnieuw bezoekt.

Welke cookies plaatst BAM

BAM maakt op deze website gebruik van functionele en analytische cookies.

Functionele cookies

Functionele cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen worden onthouden.

Google Analytics

BAM maakt gebruik van Google Analytics zodat Google ons inzicht kan geven in de manier waarop onze website wordt gebruikt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om ons informatie te kunnen bieden over de effectiviteit van onze campagnes. De informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd, wij kunnen u niet persoonlijk herleiden. Wij hebben een verwerkersovereenkomst gesloten met Google waarin afspraken zijn vastgelegd over de omgang met de verzamelde gegevens. Wij hebben Google geen toestemming gegeven de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Google kan echter informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier verder geen invloed op. Meer informatie over de gegevensverwerking door Google Analytics kunt u vinden in Google’s Privacy Policy.

Cookies van derden

Naast de functionele en analytische cookies die BAM plaatst, worden er ook cookies van derden geplaatst. Deze zogenaamde third-party cookies komen terecht op een website als de website plugins van derden gebruikt.

Op deze website worden third-party cookies bijvoorbeeld geplaatst door:
De social share buttons; hiermee kunt u bepaalde inhoud delen met anderen door te klikken op een icoontje van bijvoorbeeld Twitter of Facebook. YouTube en Vimeo; dit zijn de videospelers die wij gebruiken.

Deze third-party cookies worden opnieuw uitgelezen als er een andere site wordt bezocht.

Uitschakelen en verwijderen

Via de instellingen van uw browser kunt u cookies uitschakelen of verwijderen. Gebruik eventueel de help-functie van uw browser om te achterhalen hoe u dit kunt doen.

Let op: onze website werkt mogelijk niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld.

Bunnik, januari 2019
Algemene voorwaarden
navigateright
Voorwaarden voor het gebruik van Uptoday
Privacybeleid
navigateright
Inzicht in hoe Uptoday omgaat met
vertrouwelijke gegevens
Cookies
navigateright
Informatie over welke Cookies Uptoday gebruikt
en wat er met deze informatie gebeurt